Statut Stowarzyszenia „Domek Przedszkolaka”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie „Domek Przedszkolaka” jest dobrowolnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu w rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi przedszkolnemu i szkolnemu dzieci i młodzieży, a ponadto rozwój społeczności lokalnej oraz upowszechnianie społecznych postaw w zakresie działania stowarzyszenia, a także przyczynianie się do organizowania pomocy materialnej i organizacyjnej w stosunku do placówek oświatowych, w tym przede wszystkim Przedszkola „Domek Przedszkolaka” w Biłgoraju, jak też podejmowanie wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą wspierać działanie stowarzyszenia.
§2
Stowarzyszenie „Domek Przedszkolaka”, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu również „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§3
1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia - miasto Biłgoraj. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
2.    Stowarzyszenie zawiązywane jest na czas nieokreślony.
§ 4
1.    Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
2.    Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 5
Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, działających zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków na podstawie umowy o pracę lub innych umów.
Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
a)    działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego i zwiększanie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami przedszkola,
b)    działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka,
c)    wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, fizyczny oraz duchowy dzieci,
d)    prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej,
e)    inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach, jak i poza nimi,
f)    wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec osób niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych, dzieci i młodzieży oraz innych osób,
g)    wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
h)    promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
i)    działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego,
j)    wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach,
k)    działanie na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej oraz rzeczowej Przedszkola,
l)    poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci w duchu szacunku do innych istnień, ochrony środowiska naturalnego i ochrony zwierząt,
m)    podejmowanie działań w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a przede wszystkim profilaktyki uzależnień oraz pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,
n)    uczestniczenie dzieci w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.

§ 8
1.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a)    dofinansowywanie pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych i zabawek dla przedszkoli i szkół,
b)    wspomaganie oraz dofinansowywanie organizacji zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, w tym w szczególności plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz sportowych,
c)    wspomaganie oraz dofinansowywanie zajęć terapeutycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki,
d)    organizację i wspieranie finansowania wycieczek przedszkolnych i szkolnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
e)    organizowanie konferencji, akcji, konkursów, festynów i szkoleń, imprez kulturalnych,
f)    propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
g)    fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
h)    finansowanie nagród i innych form motywacji dla dzieci i młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
i)    dofinansowywanie remontów i modernizacji Przedszkola,
j)    prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
k)    wspieranie inicjatyw lokalnego środowiska społecznego,
l)    propagowanie badań profilaktycznych i wspieranie działań w tym zakresie,
m)    prowadzenie działalności wydawniczej, badawczej, informacyjnej i edukacyjnej,
n)    poszukiwanie sponsorów, darczyńców, fundatorów,
o)    współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
p)    współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz dzieci,
q)    prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak też integrującą członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców,
r)    inne zgodne z prawem działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.    Działalność, o której mowa w § 7 i 8 ust. 1 niniejszego Statutu, jest działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia oraz stanowi wyłączną statutową działalność Stowarzyszenia i jest prowadzona na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązk
i
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a)    zwyczajnych,
b)    wspierających,
c)    honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dysponujący pełnią praw publicznych, po złożeniu pisemnej deklarację o wstąpieniu do Stowarzyszenia, że będzie przestrzegał postanowień statutu.

§11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne spełniające wymagania określone w § 10 niniejszego Statutu lub osoby prawne, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Status członka wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego.
Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, ustanowionego zgodnie z obowiązującym prawem.
§12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w § 10 niniejszego Statutu, która jest szczególnie zasłużona w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 13
1.    Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
2.    Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru. 
3.    Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków wspierających następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 10 niniejszego Statutu.
4.    Nadanie honorowego członkostwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej na wniosek Zarządu.
5.    Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§ 14
1.    Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
a)    uczestnictwa w Walnym Zebraniu,
b)    wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
c)    zgłaszania opinii, wniosków, postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d)    korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e)    uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, organizowanych szkoleniach i innych formach działania wynikających z realizacji celów statutowych,
f)    zaskarżania uchwał organów Stowarzyszenia w zakresie praw członkowskich.
1.    Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt c, d, e, f oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
§ 15
1.    Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani do:
a)    przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b)    aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
c)    etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków,
d)    opłacania składek, z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego paragrafu.
2.    Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 16
1.    Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
a)    pisemnej rezygnacji członka z członkostwa w Stowarzyszeniu,
b)    śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c)    rozwiązaniu lub likwidacji członka wspierającego będącego osobą prawną,
d)    wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2.    Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej w przypadku, gdy członek:
a)    został prawomocnie skazany przez sąd za przestępstwo,
b)    nie opłaca składek co najmniej przez okres 12-tu miesięcy,
c)    nie przestrzega postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, lub podejmuje działania na szkodę Stowarzyszenia.
3.    Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania. Odwołanie należy złożyć Zarządowi w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 17
Składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie należy wpłacać do 31 grudnia każdego roku. Nie opłacenie składek członkowskich powoduje automatyczną utratę członkowstwa w Stowarzyszeniu.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 18
1.    Władzami Stowarzyszenia są:
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.
2.    Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
3.    Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4.    
Walne Zebranie Członków
§ 19
1.    Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.    Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
3.    Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej z dwu tygodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.
4.    W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
a)    Członkowie Wspierający i Honorowi Stowarzyszenia,
b)    Osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
5.    Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia.
7.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
a)    Zarządu Stowarzyszenia
b)    na żądanie Komisji Rewizyjnej
c)    na pisemny wniosek minimum 2/3 liczby członków Stowarzyszenia
8.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie czterech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i winno obradować tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.    uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2.    wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.    udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5.    podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
6.    podejmowanie uchwał w innych sprawach będących przedmiotem obrad,
7.    nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
8.    ustalanie wysokości składek członkowskich,
9.    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
10.    podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 21
1.    Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. 
2.    Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorąca udział w głosowaniu.
3.    Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 do 8 członków. Prezes Zarządu jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia.
4.    Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. Przy równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
6.    Posiedzenia Zarządu, wszystkie decyzje i rozstrzygnięcia są protokołowane.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy:
1.    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.    Uchwalanie rocznych planów pracy, budżetu i regulaminów, 
3.    Zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 
4.    Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
5.    Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
6.    Przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków,
7.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8.    Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
9.    Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 26
1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.    Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w sposób jawny.
3.    Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 4 członków, którzy wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
4.    Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
5.    W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
6.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.
7.    Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równowagi głosów, głosem decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji.
8.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
9.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą sprawować innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
10.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Kontrola działalności gospodarczo - finansowej Stowarzyszenia. 
2.    Zatwierdzanie bilansu rocznego i składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium (skwitowania) Zarządowi Stowarzyszenia. 
3.    Inicjatywa zwoływania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu. 
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
1.    Nieruchomości i rzeczy ruchome stanowiące własność Stowarzyszenia. 
2.    Fundusze Stowarzyszenia, na które składają się:
a.    Dotacje, darowizny, subwencje,
b.    Wpływy ze składek członkowskich.
§ 29

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30
1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.    Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.