Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego "Domek Przedszkolaka" na lata 2018/2021 dotyczy:
 • dzieci, 
 • rodziców,
 • nauczycieli,
 • środowiska lokalnego.

W Domku Przedszkolaka: 

 • dajemy dziecom szansę poznania i wyrażania siebie poprzez twórcze działania oraz rozwijamy kompetencje kluczowe,
 • wzmacniamy mocne strony dzieci.

Wizja Przedszkola:

- gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość,

- rodzice uczestniczą w życiu przedszkola,

- działamy na rzecz środowiska lokalnego.

Misja Przedszkola:

 • jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
 • wspieramy aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju talentów, zachęcamy do pokonywania trudnosci i barier.
 • promujemy zdrowy i aktywny tryb życia.
 • jesteśmy partnerem rodziny w wychowaniu dziecka.

Cele główne:

1. Efekty dziełalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 • przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu.

 • procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. 

 • Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. 

4. Zarządzanie przedszkolem.

 • zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

Cele szczegółowe:

 • zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci: np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Festyn Rodzinny...
 • rozwijanie czytelnictwa poprzez udział w programach, akcjach i projektach edukacyjnych "Cała Polska czyta dzieciom".
 • kształtowanie postaw pro zdrowotnych oraz wartości moralnych: "Dzień Przedszkolaka", "Kuchcikowo".
 • rozwijanie sprawności fizycznej i emocjonalnej: "Powitanie Wiosny na sportowo", akcje charytatywne.

Cele szczegółowe:

 • współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku: przedszkola, szkoły, Nadleśnictwo Biłgoraj.
 • indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. 

Dzieci

Absolwent "Domku Przedszkolaka" jest:

samodzielny; ciekawy świata; kreatywny; ma motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego; odporny na stres; współpracuje w grupie; przestrzega norm i zasad; współdziała z rówieśnikami; toleruje odmienności postaw, przekonań i wyglądu; odpowiedzialny za swoje czyny i za innych; jest empatyczny i ma szacunek dla starszych i rówieśników. 

Absolwent "Domku Przedszkolaka" rozumie i zna:

 • zasady bezpieczeństwa;
 • zasady zabawy;
 • zasady higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia, normy postępowania i współdziałania z rówieśnikami; 
 • prawa i obowiązki dziecka oraz respektuje prawa innych ludzi;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu;
 • symbole narodowe.

Absolwent "Domku Przedszkolaka" umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć;
 • odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy i zadania;
 • współdziałać w zespole.

Absolwent "Domku Przedszkolaka" potrafi:

 • wyrażać swoje uczucia;
 • dzielić się swoimi pomysłami;
 • rozwijać pasje, zainteresowania i talenty;
 • występować publicznie i reprezentować swoją grupę, czy przedszkole;
 • szczyci się swoimi osiągnięciami.

Absolwent "Domku Przedszkolaka" posiada:

 • podstawową wiedzę o świecie;
 • umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;
 • wrażliwość na sztukę i piękno otaczającego świata;
 • zdolność do obdarzania innych uwagą;
 • zdolność porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych;
 • poczucie własnej wartości, tak, aby, sytuacje, w których jest oceniane, nie hamowały jego aktywności;
 • świadomość bycia Polakiem;
 • wiedzę i wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

Diagnoza osiągnięć dzieci:

 • wnikliwa obserwacja dzieci,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnych możliwości, dokumentowanie wyników obserwacji,
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej, formułowanie wniosków do dalszej pracy,
 • przekazanie rodzicom informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka.

Badanie osiągnięć dzieci odbywa się na podstawie:

 • prezentacje dokonań dzieci: występy artystyczne, wystawy, konkursy, 
 • teczek prac plastycznych i innych dokumentów,
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
 • rozmów z dziećmi i rodzicami,
 • materiałów reportażowych: zdjęcia, filmy, 
 • obserwacji funkcjonowania w grupie.

Rodzice

Formy współpracy z rodzicami:

 • zebrania indywidualne i grupowe,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • Festyn Rodzinny,
 • uroczystości, akcje, konkursy,
 • spotkania z psychologiem, logopedą,
 • prowadzenie kącików informacyjnych dla rodziców,
 • dni otwarte, spotkania adaptacyjne.

Nauczyciele

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • aktywni, twórczy i innowacyjni, zaangażowani w swoją pracę, taktowni,
 • monitorują efektywność własnej pracy oraz postępy dzieci,
 • współpracują z zespołem specjalistów, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • dostosowują metody i formy pracy do możliwości rozwojowych dzieci,
 • udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • przygotowani merytorycznie i metodycznie, stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,
 • włączanie się w organizowane na terenie mista imprez kulturalnych, konkursów, akcji.

Promocja placówki:

 • udział w konkursach, akcjach, uroczystościach, festiwalach i przeglądach dziecięcych,
 • prezentowanie osiągnięć dzieci i przedszkola w mediach, prasie,
 • strona internetowa "Domku Przedszkolaka", strona na Facebook, własne logo, koszulki z logo dla każdego przedszkolaka,
 • udział w akcjach ogólnopolskich "Cała Polska czyta dzieciom", zbiórka baterii, zbiórka nakrętek, Dzień Ziemi, Dzień Przedszkolaka...
 • dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju "Domku Przedszkolaka" została opracowana w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203, 2361).
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949, 2203).
 • RMNE z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
 • RMNE z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 • RMNE z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • RMNE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • Statut Przedszkola Publicznego "Domek Przedszkolaka " w Biłgoraju.